Politika IMS a certifikácia spoločnosti

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.  je spoločnosťou, ktorá dlhoročne pôsobí v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi. Jej hlavnými činnosťami sú zber, separácia, zhodnocovanie a skládkovanie ostatných odpadov, prevádzka zberného dvora odpadov a zimná a letná údržba ciest. Predmetom certifikácie manažérskych systémov sú tieto činnosti: KOMPLEXNÉ SLUŽBY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE, ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ a STAROSTLIVOSŤ O VEREJNÚ ZELEŇ.

Vedenie spoločnosti  MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.  sa vzhľadom k enviromentálnemu charakteru svojich činností rozhodlo prijať nasledovnú politiku integrovaného manažérskeho systému:

V oblasti POLITIKY KVALITY sa vedenie spoločnosti zaväzuje:

Trvalo plniť aplikovateľné požiadavky QMS

Trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality tým, že oboznámi organizáciu s dôležitosťou splnenia požiadaviek zákazníka, ako aj požiadaviek predpisov a legislatívnych požiadaviek.

Dosahovať vysokú mieru spokojnosti zákazníkov a stať sa pre nich spoľahlivým partnerom budovaním dlhodobých vzťahov založených na profesionalite, vzájomnej dôvere a slušnosti.

Vytvárať obchodné vzťahy s tretími stranami založené na korektnosti a vysokej kvalite poskytovaných služieb.

Prijímať a vyhodnocovať konkrétne ciele kvality  jednotlivých prevádzok spoločnosti pre zlepšovanie systému kvality, zabezpečenie riadenia procesov a rizík.

Zvyšovať kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a povedomie zamestnancov spoločnosti pre zabezpečenie spoľahlivosti a kvality poskytovaných služieb.

Zabezpečovať materiálne a personálne zdroje na neustále rozvíjanie efektívnych a účinných systémov manažérstva kvality tak, aby spĺňal aplikovateľné požiadavky zainteresovaných strán.

V oblasti ENVIROMENTÁLNEJ POLITIKY sa vedenie  spoločnosti zaväzuje:

Plánovať a realizovať rozvoj spoločnosti s ohľadom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov jej činností na životné prostredie.

Ochraňovať životné prostredie, vrátanie prevencie znečisťovania životného prostredia.

Na dodržiavanie príslušných právnych požiadaviek a iných požiadaviek, ktoré súvisia s jej environmentálnymi aspektami.

Postupovať proaktívne pri ochrane životného prostredia a zabezpečovať minimalizáciu negatívnych dopadov na environment pri prevádzkovaní všetkých svojich činností, hlavne zabezpečením  udržateľného využívania zdrojov, ochranou biodiverzifity a ekosystémov, v ktorých vykonáva svoju činnosť.

Optimalizovať všetky procesy spoločnosti tak, aby prebiehali efektívne a minimalizovali sa prípadné negatívne vplyvy na životné prostredie a zároveň aby boli v súlade s platným právnym poriadkom, požiadavkami štátnych orgánov a zainteresovaných strán.

Prijímať a vyhodnocovať konkrétne environmentálne ciele pre jednotlivé činnosti  spoločnosti.

Sústavne zlepšovať systém manažérstva enviromentu s cieľom zlepšovať enviromentálne správanie.

V oblasti POLITIKY BOZP sa vedenie spoločnosti zaväzuje:

Poskytovať bezpečné a zdravé pracovné podmienky na prevenciu pracovných úrazov a poškodzovania zdravia a udržiavať politiku BOZP, ktorá je primeraná účelu, veľkosti, súvislostiam organizácie a špecifickej povahe vlastných rizík a príležitostí BOZP

Poskytovať rámec na stanovenie cieľov BOZP

Spĺňať právne požiadavky a ďalšie požiadavky, ktoré sa týkajú BOZP.

Zvyšovať a trvalo zdokonaľovať úroveň riadenia systému BOZP na všetkých stupňoch riadenia, v súlade so zákonnými požiadavkami, s cieľom eliminovať nebezpečenstvo a znižovať riziká BOZP  a neustále zlepšovať tento stav aj z hľadiska efektívnosti. Organizácia sa zaväzuje vytvoriť, implementovať a udržiavať procesy na elimináciu nebezpečenstva a znižovanie rizika BOZP tak, že eliminuje nebezpečenstvá, nahradí nebezpečné procesy, činnosti, materiály alebo zariadenia inými, menej nebezpečnými, použije technické riadiace činnosti a využije reorganizáciu práce, použije administratívne riadiace činnosti vrátane prípravy a použije osobné ochranné prostriedky.

Trvale zlepšovať systém manažérstva BOZP s cieľom zlepšovať  výkonnosť BOZP.

Konzultovať a zabezpečiť spoluúčasť pracovníkov a  zástupcov pracovníkov.

Základným nástrojom umožňujúcim plniť uvedené záväzky sú integrované systémy manažérstva kvality,  environmentu a BOZP. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje zdokonaľovať tieto systémy, trvalo zlepšovať ich efektivitu a integritu v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

Politika IMS

Certifikáty spoločnosti

Volajte nám na bezplatné číslo: 0800 153 000

Neváhajte zavolať na našu bezplatnú infolinku, radi a ochotne Vám odpovieme na Vaše otázky.

O NÁS

Sme popredný poskytovateľ služieb v odvetví odpadového hospodárstva v regióne Považská Bystrica. Na trhu sme už viac ako 15 rokov . Máme jasne stanovený cieľ, „neustále rozširovať portfólio našej pôsobnosti a zdokonaľovať naše služby“.

© 2020  MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.   |  All Rights Reserved  |   Privacy Policy

X